Tín Thuế Dành Cho Người có Thu Nhập Thấp (EITC) là một phúc lợi dành cho các gia đình và người lao động có thu nhập của California và quý vị có thể được hưởng phúc lợi này bằng cách nộp tờ khai hoàn thuế lợi tức của California và liên bang. Hiện tại có khoảng 1,7 triệu gia đình hội đủ điều kiện để được hưởng phúc lợi Tín Thuế Dành Cho Người có Thu Nhập Thấp của Bang California.

Quý vị có hội đủ điều kiện hay không?

Rất dễ dàng để biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện để được hưởng EITC hay không. Quý vị chỉ cần nhập thông tin vào phần dưới đây và nhấp vào mục "Ước tính số tiền EITC của tôi"

Earned Income Tax Calculator
About You:
?
?
$
?
$
?
Select All that Apply :


Estimate:
State EITC

Federal EITC
 
Note: This is an estimated report based on the information you provided in the calculator. It's possible your results will vary when you fill out your tax return. Other income or expenses not accounted for above (including, but not limited to, unemployment income, alimony and moving expenses), could change the amount of, or affect your eligibility to claim these credits.
HELP
Me
ERROR

Tài liệu thực tiễn

EITC là gì? Quý vị có hội đủ điều kiện hay không? Làm cách nào để được hưởng phúc lợi này? Hãy xem các tờ thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho các câu hỏi này và nhiều vấn đề khác nữa!

10 MẸO VỀ THUẾ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO
Bạn là Người Lao động Tự do? Bạn Có thể Đủ điều kiện để được Hoàn tiền thuế!
Hưởng Mức Tiền Bồi Hoàn EITC Cao Nhất
Mọi Cá Nhân Lao Động Tự Do Nên Biết Về Tín Thuế MỚI.
Nếu đủ điều kiện được nhận CalEITC, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được nhận…
Nhận lại tiền bồi hoàn EITC miễn phí!
Quý vị có hội đủ điều kiện để được nhận tiền bồi hoàn thuế CalEITC không?